Müştakı Cemalinem İlahi Sözleri

Müştakı Cemalinem İlahi Sözü

Nûr-i çeşm-i asfiyâ,
Muhammedü’l-arabî.
Nûr-i çeşm-i asfiyâ,
Muhammedü’l-arabî.

Müştâk-ı cemâlinem,
Muhammedü’l-arabî.
Muhtâc-ı kemâlinem,
Muhammedü’l-arabî.

Fedâ olsun bu cânım,
Ben yoluna kurbânım.
Rahm et amân sultânım,
Muhammedü’l-arabî.

Sensin Hakk’ın resûlü,
Kulun Hakk’a vusûlü.
Murâdının husûlü,
Muhammedü’l-arabî.

Melekler bile hayrân,
Cemâlin eyler seyrân.
Salât ederler her ân,
Muhammedü’l-arabî.

Âşıkındır enbiyâ,
Ma’şûkundur evliyâ.
Nûr-i çeşm-i asfiyâ,
Muhammedü’l-arabî.

Arş-ı a’lâya bastın,
Şefî’ olmakdı kastın.
Allah’dır senin dostun,
Muhammedü’l-arabî.

Cennetleri seyrettin,
Arşdan öteye gittin.
Ancak sen Hakk’a yettin,
Muhammedü’l-arabî.

Arşın yüce ziyneti,
Hakk’la etti ülfeti.
Buldu ümmet devleti,
Muhammedü’l-arabî.

Aşki der ki varayım,
Huzûrunda durayım.
Cemâlini göreyim,
Muhammedü’l-arabî.