Ey Münzeli Kuranı Mübin İlahi Sözleri

Ey Münzeli Kuranı Mübin İlahi Sözü

Lutfeyle bu bîçâreye ey şâfî’-i ümmet,
Sevgindir efendim bize sâhâ-yı selâmet.
Lutfeyle bu bîçâreye ey şâfî’-i ümmet,
Sevgindir efendim bize sâhâ-yı selâmet.

Ey münzel-i “Kur’ân-ı Mübîn” âleme rahmet,
V’ey hilkati insanlık için en yüce ni’met,
Sıyrıldı kudûmunla ufuklardaki zulmet.

Nûrunla bulundu der-i gencîne-i hikmet,
Lutfeyle bu bîçâreye ey şâfî’-i ümmet,
Sevgindir efendim bize sâhâ-yı selâmet.

“Levlâke” deyüp şânını ey zât-ı mu’allâ,
Zâtında senin çehre-numûn eyledi Mevlâ,
Sensin güzelim Rabbine mir’ât-ı mücellâ.

İrfâne eren bildi seni cümleden evlâ,
Lutfeyle bu bîçâreye ey şâfî’-i ümmet,
Sevgindir efendim bize sâhâ-yı selâmet.

Âşıklarının ettiği feryâd ile efgân,
Bülbülleri hâmûş ediyor ey gül-i handân,
Izhâr ediyor aczini medhinde sühândân.

Geçmez mi firâkınla yanan cân u cihândan,
Lutfeyle bu bîçâreye ey şâfî’-i ümmet,
Sevgindir efendim bize sâhâ-yı selâmet.

Nâ-sâye-i bî-şekkinin ey nûr-i mücessem,
Ekvân senin resmin ile oldu müressem,
Nûrundur eden çehre-i ferdâyı mübessem.

Kurbân olurum kimde senin bûyini sezsem,
Lutfeyle bu bîçâreye ey şâfî’-i ümmet,
Sevgindir efendim bize sâhâ-yı selâmet.

Sen âleme rahmet diye halk oldun ezelden,
Teşrîf-i kudûmunla teâlallah tezelden,
Dünyâyı mutahhar kılıverdi rezelden.

İhsân umulur sen gibi bir böyle güzelden,
Lutfeyle bu bîçâreye ey şâfî’-i ümmet,
Sevgindir efendim bize sâhâ-yı selâmet.

Firkatle yanıp yakmadayım kendimi kendim,
Nefsim beni terk etmedi pek arzu-pesendim,
Bittim eridim vâ-esefâ gayrı tükendim.

Rahmet nazarın benden ermez mi efendim?
Lutfeyle bu bîçâreye ey şâfî’-i ümmet,
Sevgindir efendim bize sâhâ-yı selâmet.

“Hikmet” sana mensûbiyyetiyle müşerref,
Lâkin ne yazık jeng-i günâhıyla muarref,
Kıtmîr olabilmek bile dergâhına ne şeref.

Memdûh-i Hudâ’sın olamam ben sana vassâf,
Lutfeyle bu bîçâreye ey şâfî’-i ümmet,
Sevgindir efendim bize sâhâ-yı selâmet.