Daim Salat Olsun Sana İlahi Sözleri

Daim Salat Olsun Sana İlahi Sözü

Halim Benim Her dem Büka,
Ya Rahmeten Lil Alemin.

Daim Salat Olsun Sana,
Ya Rahmeten Lil Alemin,
Halim Benim Her dem Büka,
Ya Rahmeten Lil Alemin.

Daim Salat Olsun Sana,
Ya Rahmeten Lil Alemin,
Halim Benim Her dem Büka,
Ya Rahmeten Lil Alemin.