Zikrimiz Esrarı Hakdır İlahi Sözleri

Zikrimiz Esrarı Hakdır İlahi Sözü

İhtiyâr elden gidicek neylesin Ümmî Sinân,
Vârımız ol vâr-ı Hakk’dır nutkumuz ‘irfân-ı Hû.
İhtiyâr elden gidicek neylesin Ümmî Sinân,
Vârımız ol vâr-ı Hakk’dır nutkumuz ‘irfân-ı Hû.

Zikrimiz esrâr-ı Hakk’dır cânımız hayrân-ı Hû,
Fikrimiz bâzâr-ı Hakk’dır bağrımız biryân-ı Hû.
Zikrimiz esrâr-ı Hakk’dır cânımız hayrân-ı Hû,
Fikrimiz bâzâr-ı Hakk’dır bağrımız biryân-ı Hû.

Kalbimi ihyâ iden ol Pâdişâh-ı lâ-yezâl,
Gönlümüz mi‘mârı Hakk’dır katremiz ‘ummân-ı Hû.
Dersi Hakk’dan görmeyen bilmez bizim güftârımız,
Dersimiz envâr-ı Hakk’dır sırrımız seyrân-ı Hû.

Tevhîd-i Zât-ı İlâhî’nin kemâlin söyleriz,
Sözümüz ahbâr-ı Hakk’dır özümüz mihmân-ı Hû.
Dünyâ vü ‘ukbâ hevâsın terk iden gelsin beri,
‘Azmimiz dildâr-ı Hakk’dır derdimiz dermân-ı Hû.

Dört kitâbın ma‘nâsın keşf eyledik hakka’l-yakîn,
Sun‘umuz ol kâr-ı Hakk’dır keşfimiz ol kân-ı Hû.
Evliyânın enbiyânın menzilinden al haber,
Cânımız ber-dâr-ı Hakk’dır olmuşuz mestân-ı Hû.

Fakr içinde fahra irdik gayrı gitdi aradan,
Seyrimiz dîdâr-ı Hakk’dır vaslımız vicdân-ı Hû.
İhtiyâr elden gidicek neylesin Ümmî Sinân,
Vârımız ol vâr-ı Hakk’dır nutkumuz ‘irfân-ı Hû.