Sadrı Cemil Mürselin İlahi Sözleri

Sadrı Cemil Mürselin İlahi Sözü

Hüdâyî’nin ümmîdi,
Sensin Yâ Rasûlallâh.
Hüdâyî’nin ümmîdi,
Sensin Yâ Rasûlallâh.

Sadr-ı cemî’ mürselîn,
Sensin Yâ Rasûlallâh,
Bedr-i eflâk-i yakîn.

Sensin Yâ Rasûlallâh,
Sadr-ı cemî’ mürselîn,
Rahmeten lil Âlemin.

Nûrun sirâc-ı vehhâc,
Alemler sana muhtâc.
Sâhib-i tâc u mi’râc,
Sensin Yâ Rasûlallâh.

Ayîne-i Rahmânî,
Nûr-i pâk-i sübhânî.
Sırr-ı seb-u’l-mesânî,
Sensin Yâ Rasûlallâh.

Açan râh-ı tevhîdi,
Bulan sırr-ı tefrîdi.
Hüdâyî’nin ümmîdi,
Sensin Yâ Rasûlallâh.