Müjde Müminler Size İlahi Sözleri

Müjde Müminler Size İlahi Sözü

El-hazer senden şikâyet etmesin yarın amân,
Rûz-ı mahşer şâfi’-i ashâb-ı ısyândır gelen.
El-hazer senden şikâyet etmesin yarın amân,
Rûz-ı mahşer şâfi’-i ashâb-ı ısyândır gelen.

Müjde mü’minler size ihsân-ı Rahmân’dır gelen,
Şânına ta’zîm edin bu mâh-ı gufrândır gelen.
Ondadır feyz-i hidâyet ondadır afv ü kerem,
Kadrini bil mevsîm-i inzâl-ı Kur’ân’dır gelen.

Iyd-ı ekber her günü kadr-i mübarek her gece,
Ehl-i îmâna ne mutlu lutf-ı Sübhân’dır gelen.
Zulmet ü kasvetden âzâd etmeye sâimleri,
Nûr-ı İslâm nûr-ı îmân nûr-ı irfândır gelen.

Hâne-i kalbi temizle hoşça istikbâl için,
Ni’meti mebzûl bir mihmân-ı zî-şândır gelen.
El-hazer senden şikâyet etmesin yarın amân,
Rûz-ı mahşer şâfi’-i ashâb-ı ısyândır gelen.

Rahmet ü gufrân hedâyâsıyla cennet bahşeder,
Derde dermân vasl-ı cânan ıtk-ı nîrândır gelen.
Mâsivâdan sâim ol Remzî dilersen vasl-ı Hak,
Râh-ı aşkı kullara ta’lîm-i Yezdân’dır gelen.