Mesnevi İlahi Sözleri

Mesnevi İlahi Sözü

Bişnev in ney çün hikâyet mîküned,
Ez cüdâyîhâ şikâyet mîküned.

Kez neyistân tâ merâ bübrîdeend,
Ez nefîrem merd ü zen nâlîdeend.

Sîne hâhem şerha şerha ez firâk,
Tâ bigûyem şerh-i derd-i iştiyâk.

Herkesî kû dûr mand ez asl-ı hiş,
Bâz cûyed rûzgâr-ı vasl-ı hîş.

Men beher cem’iyyetî nâlân şüdem,
Cüft-i bedhâlân ü hoşhâlân şüdem.

Herkesî ez zann-i hod şüd yâr-i men,
Vez derûn-i men necüst esrâr-i men.

Sırr-ı men ez nâle-i men dûr nist,
Lîk çeşm-i gûşrâ an nûr nîst.

Ten zi cân ü cân zi ten mestûr nîst,
Lîk kes râ dîd-i cân destûr nîst.

Âteşest în bang-i nây ü nîst bâd,
Her ki în âteş nedâred nîst bâd.

Âteş-i ıskest ke’nder ney fütâd,
Cûşiş-i ışkest ke’nder mey fütâd.

Ney harîf-i herki ez yârî bürîd,
Perdehâyeş perdehây-i mâ dirîd.

Hem çü ney zehrî vü tiryâkî ki dîd,
Hem çü ney dem sâz ü müştâkî ki dîd.

Ney hadîs-i râh-i pür mîküned,
Kıssahây-i ışk-ı mecnûn mîküned.

Mahrem-î în hûş cüz bîhûş nist,
Mer zebânrâ müşterî cüz gûş nîst.

Der gam-î mâ rûzhâ bîgâh şüd,
Rûzhâ bâ sûzhâ hemrâh şüd.

Rûzhâ ger reft gû rev bâk nîst,
Tû bimân ey ânki çün tû pâk nist.

Herki cüz mâhî zi âbeş sîr şüd,
Herki bîrûzîst rûzeş dîr şüd.

Der neyâbed hâl-i puhte hîç hâm,