Men O Dostun İlahi Sözleri

Men O Dostun İlahi Sözü

Men Hulûsî bâğ-ı behcet bülbülü hem gülüyüm,
Gül nedir bülbül nedir esrârın izhâr eylemem.
Men Hulûsî bâğ-ı behcet bülbülü hem gülüyüm,
Gül nedir bülbül nedir esrârın izhâr eylemem.

Men o dostun bâdesiyle gönlümü mest eyledim,
Gayrı bir câm ile bu mest gönlü hüşyâr eylemem,
Men firâkın nârına yakdım vücûdum terkîbin.

Başka bir âteş urup bu cismimi nâr eylemem,
Men gülistân-ı bekânın gülleri hayrânıyım,
Şol bekâsız güllere yüz döndürüp zâr eylemem.

Men cemâl-i Leylî’nin müştâkıyım Mecnûn’uyum,
Pes bana Leylî meğer gayrıları yâr eylemem,
Men o dostun küfr-i zülfün tutmuşum îmân deyü.

Andan ayrı dîn ile îmânı ikrâr eylemem,
Men Hulûsî bâğ-ı behcet bülbülü hem gülüyüm,
Gül nedir bülbül nedir esrârın izhâr eylemem.