Kurban Olayım İlahi Sözleri

Kurban Olayım İlahi Sözü

Ben anın âline evlâdına kurbân olayım,
Ben anın evlâd u ensâbına kurbân olayım.
Ben anın âline evlâdına kurbân olayım,
Ben anın evlâd u ensâbına kurbân olayım.

Ol cihânın fahrinin sırrına kurbân olayım,
Hutbe‐i “levlâk” inen şânına kurbân olayım,
“Kâbe kavseyni ev ednâ”sına kurbân olayım,
Ben anın ‘ilm ile ‘irfânına kurbân olayım,
Ben anın esrâr‐ı mi’râcına kurbân olayım.

Ol Ebûbekr ü Ömer Osmân Alî dört yârıdır ya Muhammed,
Ol risâlet bağının anlar gül‐i gülzârıdır,
Tüm ashâb hidâyet râhının envârıdır,
Ben anın âline ashâbına kurbân olayım,
Ben anın ashâb ü ahbâbına kurbân olayım.

Ol Hasan hazretlerine zehr içirdi eşkiyâ,
Hem Hüseyn oldu susuzlukdan şehîd‐i Kerbelâ,
İkisidir asl ü nesl‐i cümle âl‐i Mustafâ,
Ben anın âline evlâdına kurbân olayım,
Ben anın evlâd u ensâbına kurbân olayım.