Haydi Ya Allah İlahi Sözleri

Haydi Ya Allah İlahi Sözü

İslamj me’mure ya Allah Kur’an huzure ya Allah eşku surure La İlahe İllallah,
İslam dinime ya Allah Kur’an devame ya Allah serfiraz yame La İlahe İllallah.
İslamj me’mure ya Allah Kur’an huzure ya Allah eşku surure La İlahe İllallah,
İslam dinime ya Allah Kur’an devame ya Allah serfiraz yame La İlahe İllallah.

İslam biruze ya Allah Kur’anj mersuse ya Allah baş le mulduze La İlahe İllallah,
Rabe de Rabe ya Allah be İslam şabe ya Allah Kur’an şiyar be La İlahe İllallah.
Haydi ya Allah ya Allah Haydi ya Allah ya Allah,
Haydi ya Allah La İlahe İllallah Haydi ya Allah La İlahe İllallah.

İslam jiyane ya Allah Kur’an beyane ya Allah emri Rahmane La İlahe İllallah,
Em Müslümanım ya Allah binanu şanım ya Allah em ehlullahım La İlahe İllallah.
Haydi ya Allah ya Allah Haydi ya Allah ya Allah,
Haydi ya Allah La İlahe İllallah Haydi ya Allah La İlahe İllallah.

İslamj me’mure ya Allah Kur’an huzure ya Allah eşku surure La İlahe İllallah,
İslam dinime ya Allah Kur’an devame ya Allah serfiraz yame La İlahe İllallah.
Haydi ya Allah ya Allah Haydi ya Allah ya Allah,
Haydi ya Allah La İlahe İllallah Haydi ya Allah La İlahe İllallah.