Efendimsin Cihanda İtibarım Varsa Sendendir İlahi Sözleri

Efendimsin Cihanda İtibarım Varsa Sendendir İlahi Sözü

Niçün âvâre kıldın gevher-i gaitanın olmışken,
Gönül âyînesinde bir gubârım varsa sendendir.
Niçün âvâre kıldın gevher-i gaitanın olmışken,
Gönül âyînesinde bir gubârım varsa sendendir.

Efendimsin cihânda itibârım varsa sendendir,
Miyân-ı âşıkânda iştihârım varsa sendendir,
Benim feyz-i hayâtım hâsıl-ı rûh-ı revânımsın,
Eğer sermâye-i ömrümde kârım varsa sendendir.

Veren bu sûret-i mevhûme revnak reng-i hüsnündür,
Gülistân-ı hayâlim nevbâharım varsa sendendir,
Felekden zerre mikdâr olmadım devrinde rencide,
Ger ey mihr-i münîr âh u zârım varsa sendendir.

Senin pervâne-i hicrânınam sen şem’a-i vuslatsın,
Be-her şeb hâhiş-i bûs u kenârım varsa sendendir,
Şehîd-i aşkın oldum lâle-zâr-ı dâğdır sinem,
Çerâğ-ı türbetim şem’a-i mezarım varsa sendendir.

Gören sergeştelikde girdâb-ı dest zann eyler,
Fenâ-ender-fenâyım her ne varım varsa sendendir,
Niçün âvâre kıldın gevher-i gaitanın olmışken,
Gönül âyînesinde bir gubârım varsa sendendir.

Şafak-tâb eyledin peymânemi hûnâb ile sâkî,
Sabâh-ı sohbet-i meyde humarım varsa sendendir,
Sanadır ilticâsı Gâlib’in yâ Hazret-i Mevlâ,
Başımda bir külâh-ı iftihârım varsa sendendir.