Biz Cerrahi Canlarıyız İlahi Sözleri

Biz Cerrahi Canlarıyız İlahi Sözü

Bende-i Şâh-ı Velâyet’dir bizim unvânımız,
Hazret-i Hayder-i Kerrâr pîrimiz sultânımız.
Bende-i Şâh-ı Velâyet’dir bizim unvânımız,
Hazret-i Hayder-i Kerrâr pîrimiz sultânımız.

Biz Cerrâhî cânlarıyız cân veririz Hayder’e,
Hamse-i Âl-i-Abâ’ya hem Evlâd-ı Kevser’e,
Cân ü bâşı fedâ kıldık ol Fâtih-i Hayber’e,
Bende-i Şâh-ı Velâyet’dir bizim unvânımız,
Hazret-i Hayder-i Kerrâr pîrimiz sultânımız.

Ehl-i Beyt-i Mustafâ’nın hâkine yüz sürmüşüz,
Hamdülillah dü-cihânda Hakk’ı Hakk’da görmüşüz,
Aşk yolunda sabr ile bir nice sırra ermişiz,
Bende-i Şâh-ı Velâyet’dir bizim unvânımız,
Hazret-i Hayder-i Kerrâr pîrimiz sultânımız.

Şâh-ı sırr-ı velayetdir ol şehinşâh ey zâhid,
Çün buyurdu Ene ve Aliyyün min nûrin vâhid,
İşte Kur’ân işte Hadîs şânına âdil şâhid,
Bende-i Şâh-ı Velâyet’dir bizim unvânımız,
Hazret-i Hayder-i Kerrâr pîrimiz sultânımız.

Hel etâ sûresinde Hakk zikreyledi şânını,
Ehl-i semâ tebcîl etdi “Ebû Türâb” nâmını,
Severiz biz dostlarını sevmeyiz düşmânını,
Bende-i Şâh-ı Velâyet’dir bizim unvânımız,
Hazret-i Hayder-i Kerrâr pîrimiz sultânımız.

Lahmüke lahmî demüke demî buyurdu Resûl,
Rûhuke rûhî sırrında tecellî kıldı vusûl,
Ayrı gayrı vehmedende ma’rifet bulmaz husûl,
Bende-i Şâh-ı Velâyet’dir bizim unvânımız,
Hazret-i Hayder-i Kerrâr pîrimiz sultânımız.

İlim şehri Muhammed’dir Ali anın bâbıdır,
Bu gerçeği anlayanlar tarîkat erbâbıdır,
Anınçün kim ehl-i irfân ayağı türâbıdır,
Bende-i Şâh-ı Velâyet’dir bizim unvânımız,
Hazret-i Hayder-i Kerrâr pîrimiz sultânımız.

AŞKÎ eder Haseneyn’e dâim arz-ı iftikâr,
Çün bilir ki sâkî-i kevserdir ol sahib-vekâr,
Lâ fetâ illâ Alî lâ seyfe illâ zülfikâr,
Bende-i Şâh-ı Velâyet’dir bizim unvânımız,
Hazret-i Hayder-i Kerrâr pîrimiz sultânımız.