Bende Sığar İki Cihan İlahi Sözleri

Bende Sığar İki Cihan İlahi Sözü

Zerre benim güneş benim çâr ile penc ü şeş benim,
Sûreti gör beyân ile çünkü beyâna sığmazam.
Zerre benim güneş benim çâr ile penc ü şeş benim,
Sûreti gör beyân ile çünkü beyâna sığmazam.

Bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam,
Cevher-i lâmekân benim kevn ü mekâna sığmazam.
Bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam,
Cevher-i lâmekân benim kevn ü mekâna sığmazam.

Kevn ü mekândır âyetim zâta gider bidâyetim,
Sen bu nişân ile beni bil ki nişâne sığmazam.
Kimse gümân ü zann ile olmadı Hakk ile biliş,
Hakkı bilen bilir ki ben zann ü gümâna sığmazam.

Sûrete bak vü ma’nîyi sûret içinde tanı kim,
Cism ile cân benim velî cism ile câna sığmazam.
Hem sadefim hem inciyim haşr ü sırât,
Bunca kumâş ü raht ile ben bu dükâna sığmazam.

Genc-i nihân benim ben uş ayn-ı ayân benim ben uş,
Gevher-i kân benim ben uş bahr ile kâna sığmazam.
Arş ile ferş ü kâf ü nûn bende bulundu cümle çün,
Kes sözünü uzatma kim şerh u beyâna sığmazam.

Gerçi muhît-i a’zâmım adım âdem durur âdemim,
Dâr ile kün fekân benim ben mu mekâna sığmazam.
Cân ile hem cihân benim dehr ile hem zamân benim,
Gör bu latifeyi ki ben dehr ü zamâna sığmazam.

Encüm ile felek benim vahy ile melek benim,
Çek dilini vü epsem ol ben bu lisâna sığmazam.
Zerre benim güneş benim çâr ile penc ü şeş benim,
Sûreti gör beyân ile çünkü beyâna sığmazam.

Zât ileyim sıfât ile Kadr ileyim Berât ile,
Gül-şekerim nebât ile piste-dehâna sığmazam.
Şehd ile hem şeker hem şems benim kamer benim,
Rûh-ı revân bağışlarım rûh-ı revâna sığmazam.

Tîr benim kemân benim pîr benim civân benim,
Devlet-i câvidan benim îne vü âna sığmazam.
Yer ü gökü düzen benim geri dönüp bozan benim,
Cümle yazı yazan benim ben bu dîvâna sığmazam.

Nâra yanan şecer benim çarha çıkar hacer benim,
Gör bu odun zebânesin ben bu zebâne sığmazam.
Gerçi bugün Nesîmîyim Hâşîmîyim Kureyşîyim,
Bundan uludur âyetim âyet ü şâna sığmazam.