Asafın Mikdarını İlahi Sözleri

Asafın Mikdarını İlahi Sözü

Rızkına kani’ olan gerdûna minnet eylemez,
Âlemin sultanıdır muhtâc-ı sultân olmayan.
Rızkına kani’ olan gerdûna minnet eylemez,
Âlemin sultanıdır muhtâc-ı sultân olmayan.

Âsâfın mikdârını bilmez Süleyman olmayan,
Bilmez insan kadrini âlemde insan olmayan.
Zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvâlini,
Anlamaz hal-i perişanı perişan olmayan.

Rızkına kani’ olan gerdûna minnet eylemez,
Âlemin sultanıdır muhtâc-ı sultân olmayan.

Kim ki korkmaz Hak’tan ondan korkar erbâb-ı ukûl,
Her ne isterse yapar Hak’tan hirasan olmayan.
İ’tiraz eylerse bir nâdân Ziyâ hamûş olur,
Çünki bilmez kadr-i güftârın sühândan olmayan.